Кутаиси. 1979 г. Бумага, гуашь, 35 х 48

Кутаиси
1979 г. Бумага, гуашь, 35 х 48